زندگی درد قشنگی است که بر باور ما می باردو سرانجام ظریفی است که در خاطر ما می ماندزندگی شوق گلی رنگین استروی سرشاخه ی امید


بر ساقه دلتنگ نگاهی که زماندر باغچه ی بینش ما می کاردزندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ماتابش دوست برای همه وقتبودنش در همه حالزندگی خاطره ی دوستی امروز استمانده در طاقچه ی فرداها

برچسب ها: زندگی،

تاریخ : یکشنبه 10 مرداد 1395 | 22:42 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات