من عاقبت از اینجا خواهم رفتپروانه ای که با شب می رفتاین فال را برای دلم دیددیری است مثل ستاره ها چمدانم رااز شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کرده امولی


مهلت نمی دهند که مثل کبوتریدر شرم صبح پر بگشایمبا یک سبد ترانه و لبخندخود را به کاروان برسانمامامن عاقبت از اینجا خواهم رفتپروانه ای که با شب می رفتاین فال را برای دلم دیدمحمدرضا شفیعی کدکنی

برچسب ها: شبانه ها، شفیعی کدکنی،

تاریخ : شنبه 30 مرداد 1395 | 20:35 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات