تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - سرپناه

سرپناه
کاش یک روز بیاییزیر باران فروردینبا چتری کهمنقش به گل های بهاری استاز انتهای همین کوچهکه مملو از عطر رازقی استکاش بیاییو سرپناهی شویبرای روزهای خستگی امفاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم،
[ شنبه 19 فروردین 1396 ] [ 07:30 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]