آوار رنگ
هیچ وقتهیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شدامشب دلی کشیدمشبیه نیمه سیبیکه به خاطر لرزش دستانمدر زیر آواری از رنگها ناپدید ماند

حسین پناهی


برچسب ها: شبانه ها،
[ شنبه 14 شهریور 1394 ] [ 22:45 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]