چشمان پنجره
در اعماق خالی این اتاقحنجره ی پرنده ای گم شده استحرفهایم را چشمان پنجرهدردخوانی می کنند
برچسب ها: دلتنگی،
[ شنبه 4 مهر 1394 ] [ 19:47 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]