آسمان را بارها


با ابرهایی تیره تر از این دیده ام


اما بگو ای برگ


در افق شبگیران


کاین چنین،دلگیر و بارانی ست


پاره اندوه کدامین یار زندانی است




محمدرضا شفیعی کدکنی

برچسب ها: باران، شفیعی کدکنی،

تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 | 20:40 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات




حرف های نهفته در دلم


روی قلبم سنگینی می کند



تا کجا با خود برم


این بار گران واژگان را




فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 18:34 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات



کاش می شد از آسمان خیال

دانه دانه ستاره ها را چید



مثل پژواک یک صدا در کوه

در سکوت حزین دل پیچید




ادامه مطلب برچسب ها: شبانه ها،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 20:30 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات



حوالی خانه ی دلم



هوا کمی تا قسمتی مه آلود است



ای خورشید گرما بخش عشق



لحظه ای بر من بتاب




فاطمه حیدری (رضوان)

برچسب ها: دست نوشته هایم،

تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 14:21 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات