شبنم خواب آلود یک ستاره روی علف ها چکیده ام من شبنم خواب آلود یک ستاره ام سهراب سپهری کپی برداری حتی با ذکر منبع ممنوع می باشد http://shabemahtabi47.mihanblog.com 2018-07-16T06:17:29+01:00 text/html 2018-04-19T15:42:24+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) شب http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/10535003761440260640386093.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شب مردی است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با بارانی چرمی سیاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که تا سنگین شدن پلک غروب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">منتظر می ماند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">فاطمه حیدری (رضوان)</font></div> text/html 2018-04-16T16:57:39+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) دیوار بلند تاریخ http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/alonegirlautumn.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دیوار بلند تاریخ فرو می ریزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">آدم از درخت ممنوع می چیند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و من سقوط می کنم بر زمینی ترین نقطه ی آفرینش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همین طور که گیج این سقوطم بلند می شوم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دلتنگم به تلخی یک بغض</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اکرم اسماعیلی پور (محدثه)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">از مجموعه شعر چقدر با تو خوبم</font></div> text/html 2018-04-13T14:48:38+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) غروب تنهایی http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/5ea2f2d1bd6ba182499914013562cbfalotusdesignwatergardens.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بار دیگر در غروب تنهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نگاه خورشید خیره مانده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به چتر نیلوفری مرداب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">تب آسمان فروکش می کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">ماه می آید و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">ستاره ای&nbsp; فرو می افتد در آب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">فاطمه حیدری (رضوان)</font></div> text/html 2018-03-16T15:33:18+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) مثل عکس رخ مهتاب http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/242 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/tanhaee10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-12T20:17:04+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) تا طلوع بهار http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/238 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/spring12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">از آغوش پرمهر پاییز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">یک بغل برگ های رنگارنگ نصیبم شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و از کوله بار سرد زمستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">مشتی شعر سپید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">تا طلوع بهار چند ساعت راه است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">فاطمه حیدری (رضوان)</font></div> text/html 2018-03-01T20:49:06+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) دل اندوهگین http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/237 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/AvazakirLove10605.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">چه شریف است دل اندوهگینی که اندوهش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">او را از همراهی با ترانه ی دل های شاد باز نمی دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">جبران خلیل جبران</font></div> text/html 2018-02-15T19:37:21+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) شب بوهای خیس http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/236 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/mahditaheri06129.jpg" alt=""><br><br><br><br><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">آسمان تیره و غبار آلود<br><br><br><br>زمین سرد و نمناک<br><br><br><br>عطر شب بوهای خیس<br><br><br><br>گیسوان درخت<br><br><br><br>پریشان از هجوم باد<br><br><br><br><br><br></font><div align="right"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2018-01-29T03:51:10+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) با همه بی سر و سامانی ام http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/235 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/normalAvazakirLove202.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با همه بی سر و سامانی ام</font></p><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">باز به دنبال پریشانی ام</font></p><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">طاقت فرسودگی ام هیچ نیست</font></p><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در پی ویران شدنی آنی ام</font></p><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></p></div> text/html 2018-01-25T04:46:23+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) شعرهای نیمه تمام http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/234 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/fall.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">دفترچه یادداشت را ورق می زنم</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">شعرهایم نیمه تمام مانده</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">واژه ها ته کشیده اند</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">گویی دیگر مجالی برای رفع دلتنگی نیست</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></font></div> text/html 2018-01-19T15:19:59+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) درخت تنومند عشق http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/233 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/eshgh89.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">عشق آن جوانه ی ظریف و کوچکی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">که آرام و بی صدا از قلب ها سر برون می کند</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">تا روزی به درخت تنومندی تبدیل شود</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">درختی که صاحبش هرگز رنگ میوه هایش را نخواهد دید</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"></font><br></div> text/html 2017-12-21T16:14:13+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) یلدای آشنا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/230 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/413327.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">این شب یلدا</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">برایم آشناست</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">نمی دانم شبیه کدام سال زنگی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">آنقدر زیستنم روزمره است</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">که گویی یک شب است و در تکرار</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">پریسا فوجی</font></div><div align="right"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">از مجموعه شعر سالی که زیر برف ماند</font><br></font></div> text/html 2017-12-10T20:23:44+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) روشنایی دریا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/229 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/298479481.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">ابرهای نقره فام</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">خاموشی جنگل</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">روشنایی دریا</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">**************</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">سپیدی و سیاهی</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">طنین موسیقی شب</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">بغض آسمان سنگین</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></font></div> text/html 2017-12-03T18:05:20+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) هر که باران باشد http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/227 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7884527632/anhdepblog_com_rain36.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">هر که باران باشد</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">روی چشم همه ی پنجره ها جا دارد</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">سید علی میرافضلی</font><br></div> text/html 2017-11-27T15:34:11+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) درون دهلیز تنگ و تاریک http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/224 <div align="center"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/asheghaneh.zirebaran7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">من درون دهلیز تنگ و تاریکی از این تصمیم ها،از باید نبایدها زندگی کردم</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">وهمین مرا حقیر کرد.همه جا سد ساختم،همه جا سد شکستم</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">با خود جنگیدم،بی خبر از آنکه مرا جهان من می سازد،و هیچ جنگی</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">در تنهایی،و در اتاق های دربسته،به راستی جنگ نیست</font><br></font></div> text/html 2017-11-14T19:31:43+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری (رضوان) زلزله ی کرمانشاه http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/223 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/kermanshah96.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">شبی سرد و ماتم زده</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">زلزله ای خوفناک</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">دو چشم پر خون مادر</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">کودکی خفته زیر آوار</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">آرزوهایی که دفن شد</font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div>