شبنم خواب آلود یک ستاره روی علف ها چکیده ام من شبنم خواب آلود یک ستاره ام سهراب سپهری کپی برداری حتی با ذکر منبع ممنوع می باشد http://shabemahtabi47.mihanblog.com 2017-11-20T10:12:36+01:00 text/html 2017-11-14T16:01:43+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) زلزله ی کرمانشاه http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/223 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/kermanshah96.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">شبی سرد و ماتم زده</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">زلزله ای خوفناک</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">دو چشم پر خون مادر</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">کودکی خفته زیر آوار</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">آرزوهایی که دفن شد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div> text/html 2017-11-12T09:27:30+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) مرهمی آغشته به شعر http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/221 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/masoud9705932210.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">تیزی نگاه</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">و زهر کلامت</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">همچون تبری است</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">که بر پیکره ی احساسم </font><font size="3"><font size="3">فرود می آید</font></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">مرهمی آغشته به شعر</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">بر زخم هایم می گذارم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">عجیب حالم را خوب می کند</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)<br></font></div> text/html 2017-10-25T13:57:23+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) لحظه ی شکفتن صحرا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/219 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/jootix.ir1807244899.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">بهترین لحظه های روز و شبم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">لحظه های شکفتن صحراست</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">که سیاهی شکسته پا به گریز</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">روشنایی گشوده بال و پر است</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">فریدون مشیری</font><br></div> text/html 2017-10-19T13:18:57+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) من و تنهایی http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/AvazakirLove10904.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">پیاده روهای بدون عابر</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">نصف شب.......من و تنهایی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">قدم می زنم در شب پاییزی سرد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">نمی دانم به کجا می روم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">گم کرده ام خود را در این خیابان های آشنا</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"></font><br></div> text/html 2017-10-15T04:13:56+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) روزمرگی های ناتمام http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/3537194648.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">طبق معمول هر روز باید ناهار سفارشی اعضای خانواده را درست کنم.</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">درحین تهیه ی مواد لازم برای خوراکی،به فهرست مخاطبین گوشی ام</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">نگاهی می اندازم.از آنها که تنها نام دوست را یدک می کشند و از الفبای</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">دوستی چیزی نمی دانند فقط شماره ای باقی مانده...</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">ادامه در لینک زیر</font><br></div> text/html 2017-09-18T08:42:24+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) انگور شهریور http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/angoor567.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">پیش از آنکه پاییز آخرین پنجره ات را از من بگیرد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">پیش از آنکه تابستان چشم هایش را ببندد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">فصل را نگه دار</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">تقویمت را ورق نزن</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">من انگور شهریورم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">خواهم رسید</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">عرفان نظر آهاری<br></font></div> text/html 2017-09-12T12:24:10+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) شباهنگ http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/215 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/sham876.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">از آتش دل شمع طرب را مانم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">وز شعله&nbsp; آه سوز شب را مانم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">دور از لب خندان تو ای صبح امید</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">از ناله زار مرغ شب را مانم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">رهی معیری<br></font></div> text/html 2017-09-10T01:37:25+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) نسیم مهربانی http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/214 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/020608.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">نسیم مهربانی می وزد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">از درختان شکوفه می بارد</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">جاده ها بی تاب آمدنت هستند</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div> text/html 2017-09-06T15:10:49+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) پر از خاطره ی باران http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/hbe5hl1m9utkkoj7yqj7.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">تو خیس بارانی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">اما من مثل اتاق زیر شیروانی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">پر از خاطره ی بارانم</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"></font><br></div> text/html 2017-08-30T08:31:26+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) نجوای ستارگان http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/211 <div align="center"><div align="right">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/9136534.500x400.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/cdn.wisgoon.com.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; <br><br><br></div><font size="3"><br>زمین تب دار<br><br><br>گرمای نفس گیر<br><br><br>طعم شیرین خرما<br><br><br><br>چشمان سیاه شب<br><br><br>نگاه نورانی مهتاب<br><br><br>نجوای ستارگان<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-08-11T07:22:05+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) گیسوی نجوا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/210 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/mahdi8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">دوباره جمعه گذشت و قنوت گریان ماند<br><br><br>دوباره گیسوی نجوای ما پریشان ماند<br><br><br>دوباره زمزمه ی کاسه های خالی ما<br><br><br>پس از نیامدنت گوشه ی خیابان ماند<br><br><br><br><br></font></div> text/html 2017-08-07T15:23:30+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) هجرت http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/208 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/parvaneh908.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">کاش پروانه بودم و شبی<br><br><br>از این دیار<br><br><br>هجرت می کردم<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-08-05T13:18:53+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) موسیقی ظهور تو http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/207 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/glassgirbeautiful.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">با عینک هم<br><br><br>خیال تو را<br><br><br>تار می بینم<br><br><br>گویی فصل موسیقی ظهور تو<br><br><br>آغاز شده است<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">کیکاووس یاکیده</font><br><br><font size="3">از مجموعه شعر بانو و آخرین کولی سایه فروش</font><br></div></div> text/html 2017-07-31T22:30:25+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) آرامش دریاچه http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/206 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/naturein_painting42.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">هنگامی که خداوند مرا همچون سنگ ریزه ای در این دریاچه ی عجیب<br><br></font><font size="3"><font size="3">انداخت،</font>آرامش آن را برهم زد و بر سطح آن دایره هایی نامحدود پدید آوردم<br><br>ولی هنگامی که به اعماق آن رسیدم،مانند آن آرام شدم.<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">جبران خلیل جبران</font><br></div></div> text/html 2017-07-31T00:14:10+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) درونم می سوزد http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/205 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/girlalone1104.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">سرد است هوای حوصله ام<br><br><br>این دست ها دیگر<br><br><br>گرمای گذشته را ندارند<br><br><br>اما درونم می سوزد<br><br><br>چگونه آتش دلم را مهار کنم<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div>