شبنم خواب آلود یک ستاره روی علف ها چکیده ام من شبنم خواب آلود یک ستاره ام "سهراب سپهری" http://shabemahtabi47.mihanblog.com 2017-07-26T13:12:46+01:00 text/html 2017-07-23T11:00:30+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) دسته گل http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/Dastegolphotokade12.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font size="3">روزی اتوبوسی خلوت در حال حرکت بود.<br><br>پیرمردی با دسته گلی زیبا روی یکی از صندلی ها نشسته بود.<br><br>مقابل او دخترکی جوان قرار داشت<br><br>که بی نهایت شیفته ی زیبایی و شکوه دسته گل شده بود<br><br>و لحظه ای چشم از آن برنمی داشت.<br><br></font></div> text/html 2017-07-14T13:10:23+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) مهمانی مهتاب http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/202 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/normal879.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="3"><br>هنوز هم در رویاهایم<br><br><br>تصویر آن خانه ی قدیمی موج می زند<br><br><br>همان خانه که حوض ماهی کوچکش<br><br><br>هر شب به مهمانی مهتاب می رفت<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-06-24T04:42:06+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) زمانه با من است http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/201 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/ghguu888.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><font size="3">تا تو با منی زمانه با من است<br><br><br>بخت و کام جاودانه با من است<br><br><br>تو بهار دلکشی و من چو باغ<br><br><br>شور و شوق صد جوانه با من است<br><br><br>یاد دلنشینت ای امید جان<br><br><br>هر کجا روم روانه با من است<br><br><br>ناز نوشخند صبح اگر تو راست<br><br><br>شور گریه ی شبانه با من است<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">هوشنگ ابتهاج</font><br></div></div> text/html 2017-06-18T16:00:14+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) یاد تو http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/200 <div align="center"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/PhotoskiirLight163.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><br>هر زمان خاطرت از خیالم رد شد<br><br><br>بارانی گرفت و بر دشت دلم بارید<br><br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-06-11T02:31:16+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) ای حافظ آسمانی http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/199 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/27895123.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><font size="3">ای حافظ،سخن تو همچون ابدیت بزرگ است<br><br>زیرا آن را آغاز و انجامی نیست.<br><br>کلام تو همچون گنبد آسمان،تنها به خود وابسته است <br><br>و میان نیمه ی غزل تو با مطلع و مقطعش فرق نمی توان گذاشت<br><br></font><font size="3">زیرا همه ی آن در حد جمال و کمال است.<br><br></font></div> text/html 2017-06-07T10:11:50+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) مشکن مرا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/198 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/AvazakirLove11287.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><font size="3"><br><br>پرواز من به بال و پر توست زینهار<br><br><br>مشکن مرا که می شکنی بال خویش را<br><br><br>هر سر موی تو از غفلت به راهی می رود<br><br><br>جمع کن پیش از گذشتن کاروان خویش را<br><br><br>کاش وقت آمدن واقف ز رفتن می شدم<br><br><br>تا چو نی در خاک می بستم میان خویش را<br><br><br>دل را حیات از نفس آرمیده است<br><br><br>بیماری نسیم دهد جان چراغ را<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">صائب تبریزی</font><br><font size="3"> </font></div></div> text/html 2017-05-31T13:18:03+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) فانوس شب http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/11431.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><br><br><font size="3">فانوس شب را روشن می کنم<br><br><br>باد شیهه می کشد<br><br><br>پرنده ای در جست و جوی لانه ی گمشده ی خویش است<br><br><br>سایه ای از دور مرا می خواند<br><br><br>جنبنده ای میان علف ها پنهان می شود<br><br><br>سر فرود می آورم<br><br><br>اما کسی نیست<br><br><br>نکند این تویی<br><br><br>که گاه به گاه میان خیالاتم سرگردانی<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-05-28T12:23:31+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) آخرین رویا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/195 <div align="center"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/PhotoSkinirLove316.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><br>برگرد عاشق ترین همدرد<br><br><br>آخر چگونه از خیالت بگذرم<br><br><br>برگرد و غمگینم نکن<br><br><br>شب ها ای آخرین رویا<br><br><br>من بی تو از رویای خود تنهاترم<br><br><br></font></div> text/html 2017-05-25T00:13:35+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) رنگین کمان عشق http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/194 <div align="center"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/36702784039350010077.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><font size="3">دستانم را روی صورت خیس پنجره می کشم<br><br>بخار شیشه را محو می کنم<br><br>دشتی سبز رو به رویم نمایان می شود<br><br>ناگهان باد پنجره را می گشاید<br><br>عطر خوش باران و گل و سبزه در فضا پراکنده می شود<br><br>در همان لحظه خدا،طرحی از رنگین کمان عشق را<br><br>روی بوم آبی آسمان به تصویر می کشد<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-05-21T15:15:24+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) غم غربت http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/193 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/73368340936808451859.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><font size="3">بال تنها<br></font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><font size="3"><br><br><br>غم غربت به پرستوها داد<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاضل نظری</font><br></div></div> text/html 2017-05-14T11:40:35+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) بگو ای برگ http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/192 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/baran23.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br><br><br><font size="3">آسمان را بارها<br><br><br>با ابرهایی تیره تر از این دیده ام<br><br><br>اما بگو ای برگ<br><br><br>در افق شبگیران<br><br><br>کاین چنین،دلگیر و بارانی ست<br><br><br>پاره اندوه کدامین یار زندانی است<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">محمدرضا شفیعی کدکنی</font><br></div></div> text/html 2017-05-09T09:34:08+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) بار گران واژگان http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/191 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/lonelygirl17.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><font size="3">حرف های نهفته در دلم<br><br><br>روی قلبم سنگینی می کند<br></font><br><br><br><font size="3">تا کجا با خود برم<br><br><br>این بار گران واژگان را<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)<br></font></div></div> text/html 2017-04-27T11:30:25+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) نگاه دریا http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603//shabemahtabi5.jpg" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"><br><br><br>کاش می شد از آسمان خیال<br><br>دانه دانه ستاره ها را چید<br><br><br><br>مثل پژواک یک صدا در کوه<br><br>در سکوت حزین دل پیچید<br><br><br><br></font></div> text/html 2017-04-22T05:21:37+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) حوالی خانه ی دلم http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/188 <div align="center"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/jootix.ir433133561.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br><br>حوالی خانه ی دلم<br><br><br><br>هوا کمی تا قسمتی مه آلود است<br><br><br><br>ای خورشید گرما بخش عشق<br><br><br><br>لحظه ای بر من بتاب<br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">فاطمه حیدری (رضوان)</font><br></div></div> text/html 2017-04-19T07:17:02+01:00 shabemahtabi47.mihanblog.com فاطمه حیدری ( رضوان ) نگاه همیشه بیدار http://shabemahtabi47.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/557/1668603/PhotoGirlsalonelove2015new22.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br><br><br><br></div><div align="center"><font size="3">می دانم صدای تردیدهای مرا می شنوی<br><br><br>و قدم هایم را در این دوراهی ها تنها نمی گذاری<br><br><br>آرام و مطمئن می نشینم به باز کردن گره ی تردیدهایم<br><br><br>و راه از بیراه آشکار می شود<br><br><br>راه من پر است از انتخاب<br><br><br>نمی خواهم خواب آلوده قدم در بیراهه بگذارم<br><br><br>اختیارم را گره می زنم به یکتایی نگاه همیشه بیدارت<br><br><br><br><br><br></font><div align="right"><font size="3">اکرم اسماعیلی پور(محدثه)<br><br>از مجموعه شعر چقدر با تو خوبم</font><br></div><font size="3"></font></div>