حال عجیبی است...

حال عجیبی استگویی از بند این جهان رها شده امپیش روی چشمانمسرزمینی است زیبا،بی انتهاباید برومتا آغوش گرم خدا راهی نمانده
فاطمه حیدری (رضوان)برچسب ها: دست نوشته هایم، خدا، ملکوت،
[ یکشنبه 29 آذر 1394 ] [ 17:44 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

اوج آسمان هابرچسب ها: خدا، شبانه ها، ملکوت،
[ یکشنبه 18 مرداد 1394 ] [ 23:03 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]